Historia

Historia tworzenia partnerstwa oraz Lokalnej Grupy Działania sięga roku 2006, kiedy to w dniu 21 lutego 2006 roku została powołana przez trzy podmioty: Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock, Stowarzyszenie Młodzi dla rozwoju – EMKA z Wieliszewa i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt, Lokalna Grupa Działania o nazwie Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.


Idea powstania Lokalnej Grupy Działania w formie związku stowarzyszeń narodziła się podczas spotkań z mieszkańcami, organizowanymi przez gminę Wieliszew we współpracy z gminami Serock i Nieporęt. Mieszkańcy obszaru LGD już kilka lat wcześniej współpracowali przy realizacji różnorakich przedsięwzięć. Współpraca ta miała charakter nieformalny. Możliwość realizacji Pilotażowego Programu LEADER+ (PPL+) i potencjalne korzyści dla obszaru sprawiły, że wiele grup sformalizowało swoją działalność i jako stowarzyszenia, skupione wokół realizacji konkretnych celów, wyraziły wolę sformalizowania także swojej współpracy. W rezultacie uczestnictwa w projekcie w ramach Schematu I PPL+ utworzyły one Lokalną Grupę Działania. Umowę na realizację Schematu I z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarła i realizowała gmina Wieliszew.


Następnie, LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z powodzeniem wzięła udział w konkursie na udział w Schemacie II PPL+. Realizacja Schematu II w okresie 28.03.2007 – 14.02.2008, a następnie przygotowania do udziału w Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zintensyfikowały proces rozwoju partnerstwa. Realizowane przez LGD na obszarze gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew zadania w ramach Schematu II PPL+ spopularyzowały cele i działalność LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego wśród mieszkańców, instytucji i organizacji tych gmin, a jednocześnie zwróciły uwagę sąsiadujących gmin z powiatu wołomińskiego: Dąbrówki i Radzymina. Przeprowadzone w maju i czerwcu 2007 roku spotkania informacyjno-aktywizujące w sześciu gminach przybliżyły ich mieszkańcom cele Osi 4 – LEADER PROW i możliwości wsparcia w jej ramach oddolnych działań na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W rezultacie dwie w/w gminy powiatu wołomińskiego zgłosiły akces do LGD, a liczna grupa mieszkańców, firm i organizacji z sześciu gmin wystąpiła y wnioskiem o członkostwo w LGD, w związku z czym liczba członków wzrosła do 108.


Aktywne działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na rzecz rozwoju obszaru położonego wokół Jeziora Zegrzyńskiego, w tym m.in. jej zaangażowanie w tworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, zwróciły uwagę kolejnej społeczności lokalnej na tym obszarze – leżącej w powiecie wyszkowskim gminy Somianka. Terytorium gminy stanowi przedłużenie w kierunku północno-wschodnim dotychczasowego obszaru LGD – graniczy ona od wschodu z gminą Serock, a od północy – z gminą Dąbrówka. Mniej więcej od połowy 2009 roku przedstawiciele gminy Somianka żywo interesowali się działalnością LGD. Gmina przystąpiła także do powyżej wspomnianej, utworzonej w listopadzie 2009 roku, Lokalnej Grupy Rybackiej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 lutego 2010 roku. Na zebraniu Zarządu LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2010 roku w Popowie, gmina Somianka została przyjęta w skład członków LGD.


W latach 2009-2015 funkcjonowały oddzielnie Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński. W ramach realizacji operacji polegających na wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego zostały przekazanie beneficjentom środki w wysokości 10 526 765,28 złotych, co dało wsparcie 167 projektom zrealizowanym na tym obszarze. Wartości dotacji w podziale na poszczególne działania kształtują się następująco:
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (21 projektów): 2 499 004,79 zł,
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (1 projekt): 68 925,00 zł,
• Odnowa i rozwój wsi (34 projekty): 5 600 373,55 zł,
• Małe projekty (111): 2 358 461,94 zł.
Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego będąc jednocześnie beneficjentem PROW 2007-2013 wydatkował środki finansowe na działania:
• Przygotowanie i realizacja projektów współpracy w wysokości 233 000,00 zł,
• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w wysokości 2 175 010,95 zł.
Lokalna Grupa Działania (dawniej Rybacka) Zalew Zegrzyński w okresie programowania 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego RYBY, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich udzieliła dotacji na realizację 78 wniosków w ramach czterech zakresów wsparcia na kwotę 13 440 306,25 zł:
• Na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w wysokości 9 006 734,08 zł,
• Na rzecz restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem w wysokości 671 917,97 zł,
• Związanych z podnoszeniem wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa w wysokości 3 053 078,18 zł,
• Związanych z ochroną środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej w wysokości 708 576,02 zł.
Zrealizowała również jeden międzynarodowy projekt współpracy o łącznej wartości: 147 344,78 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniem umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wyniosły: 1 491 022,15 zł.
W wyniku zrealizowanych projektów w ramach obydwu programów zostały utworzone 63 miejsca pracy, w tym w ramach PROW 2007-2013 – 31 miejsc, w ramach PO RYBY 2007-2013 - 32 miejsca pracy.
W rezultacie do obydwu stowarzyszeń w ramach organizowanych konkursów wpłynęły 574 wnioski (339 – PROW 2007-2013; 235 – PO RYBY 2007-2013), z czego wybranych do dofinansowania zostało 497 wniosków (277 – PROW 2007-2013; 220 – PO RYBY 2007-2013). Ostatecznie zrealizowanych zostało 245 wniosków.
Pomimo faktu, iż to Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński jest beneficjentem nowego programowania 2014-2020, Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego funkcjonuje nadal, a wszelkie informacje dotyczące zarówno byłej jak i obecnej jego działalności znajdują się na stronie www.partnerstwozalewu.org.pl


W okresie od lipca 2015 roku do marca 2016 roku Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego realizował operację w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, służącą przygotowaniu dokumentu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Natomiast dawna Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński z dniem 1 września 2015 roku dokonała szeregu zmian proceduralnych, polegających m.in. na zmianie nazwy na Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński oraz na zmianie statutu. W ten sposób przygotowała się do udziału w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), gdzie była wnioskodawcą. Obecnie jest podmiotem realizującym Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Serock, Somianka, Radzymin i Wieliszew. Umowa ramowa na realizację dwufunduszowej strategii została podpisana dnia 17 maja 2016 roku. Środki przyznane zgodnie z umową wynoszą:
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PROW 11 mln zł;
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PO RYBY 7 mln zł;
- na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku z obydwu programów 420 tys. zł;
- na wsparcie funkcjonowania LGD 2 mln 650 tys. zł.
Obydwa podmioty posiadają doświadczenie we wdrażaniu programów pochodzących ze środków unii europejskiej, które wdrażane były na obszarze tych samych gmin, tj. Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Serock, Somianka, Radzymin i Wieliszew.


W 2020 roku Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński pozyskała dodatkowe środki w ramach bonusu w wysokości 10% środków przeznaczonych na wdrażanie PROW. Ponadto otrzymała dodatkowe środki na wdrażanie projektów współpracy w wysokości 990 tys. zł.


Budżet po otrzymaniu dodatkowych środków wynosił :
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PROW 12 100 000 zł;
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PO RYBY 7 087 780 zł;
- na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy z obydwu programów 1 322 200 zł;
- na wsparcie funkcjonowania LGD 2 mln 650 tys. zł.


W 2021 roku nastąpiła konieczność przewalutowania LSR na Euro.


Obecny budżet na lata 2016-2023 wynosi:
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PROW 3 892 000,00 €;
- na wsparcie realizacji strategii operacji w ramach LSR z PO RYBY 1 771 945,00 €;
- na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy z obydwu programów 330 555,00 €;
- na wsparcie funkcjonowania LGD 766 540,00 €.


Działalność Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński została dostrzeżona przez kolejne 2 gminy, tym razem powiatu nowodworskiego. W 2018 r. włączeniem się do LGD zainteresowała się gmina Zakroczym. Gmina ta w okresie programowania 2014-2020 nie należała do żadnej Lokalnej Grupy Działania. Już w listopadzie 2018 r. Rada Miejska w Zakroczymiu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Kolejną gminą zainteresowaną przystąpieniem do LGD Zalew Zegrzyński była gmina Pomiechówek. Gmina ta w okresie programowania 2014-2020 była w innej Lokalnej Grupie Działania, ale kierunek, w którym chce się rozwijać jest bardziej zbliżony do kierunku rozwoju gmin położonych w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego. W związku z tym Rada Gminy Pomiechówek w grudniu 2021 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu w poczet członków Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Obie te gminy w poczet członków LGDZZ zostały przyjęte przez Zarząd LGD 16 grudnia 2021 r.


W kwietniu 2022 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW. Umowa w tej sprawie została podpisana 24 czerwca 2022 roku. LGD realizowała w ramach tej umowy prace przygotowawcze służące opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w tym m.in spotkania konsultacyjne w każdej z gmin planowanych do objęcia w LSR, spotkania warsztatowe, ankiety czy też prowadzenie zakładki na stronie internetowej dotyczącej procesu przygotowania LSR. Wynikiem tych prac była Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, która została złożona w konkursie na wybór LSR 7 czerwca 2023 r.


Umowa ramowa na realizację LSR na lata 2023-2027 została podpisana 15 grudnia 2023 r. W ramach tej umowy na wdrażanie LSR przeznaczono 3 750 000 Euro, a na funkcjonowanie LGD 662 500 Euro.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @