Aktualności

Zapytanie ofertowe

Data umieszczenia:

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem, budowa pomostów i slipu, remontem schodów i murka oporowego, budowa elementów małej architektury i sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu w m. Zegrze gm. Serock"

Zapytanie ofertowe


Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr. 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 


Załącznik nr. 3 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia


Załącznik nr. 4 - Dokumentacja projektowa 


Elektryka


Projekt wykonawczy - Projekt oświetlenia terenu


Obliczenia


PW-01


Rysunki


SST Budowa Oświetlenia


 Hydrotechnika


Projekt wykonawczy - pomosty, slip, podest kaskadowy 


Pozwolenie wodnoprawne


Rys. PW 1


Rys. PW 2


Rys. PW 3


Rys. PW 4


Rys. PW 5


Rys. PW 6


Rys. PW 7


Murek, schody


Projekt wykonawczy remontu schodów i murku oporowego


Schody rysunki


Nawierzchnie


Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu, projekt wyposażenia i projekt nawierzchni


Zieleń


Projekt zieleni


Zieleń rysunek


Załącznik nr. 5 - Przedmiar robót


Pomost nabrzeże


Elektryka


Ścieżka - etap 1


Schody


Załącznik nr. 6 - STWiORB


Remont schodów i murku oporowego 


Nawierzchnie


Zdjęcie: Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @